یک فرد چینی رکورد شکنی هنر چوب برای طولانی ترین کنده کاری از قطعه واحد از تخته و الوارعدد می رود راه طولانی!

هنرمند چینی است یک مکان در کتاب گینس ثبت شد پس از ایجاد طولانی ترین کنده کاری های چوبی در جهان به دست آورد.

ژنگ Chunhui، کارور چوب معروف، چهار سال را صرف ایجاد آثار هنری است که بیش از 40ft طولانی و ساخته شده از تنه درخت تنها.

این صحنه است که در واقع یک کپی از نقاشی معروف چینی در امتداد رودخانه در طول جشنواره کینگ مینگ "که بیش از 1000 سال پیش ساخته شده است.

1

هنرمند چینی ژنگ Chunhui در زمان چهار سال برای تکمیل این کنده کاری چوب است که یک کپی از نقاشی معروف. این رکورد جهانی گینس برای طولانی ترین کنده کاری های چوبی و اقدامات بیش از 40ft برنده