یزدفردا :در ادامه دومین سفر فرداییان (یزدفردا) به شهرستان خاتم (هرات و مروست)   مسافت حدود 260کیلومتر تا جنگلهای باغ شادی هرات که  12 کیلومتر آن خاکی است طی کردیم.

گزارش تصویری :

مجید دهقانی زاده -سیما ضرامی-عبدالرضا پور حسنی
عبدالرضا پور حسنی
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
مجید دهقانی زاده
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی
سیما ضرامی

سیما ضرامی


سایت خبری یزد فردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا