محسن اختياري

سانتريفيوژها خوب است بچرخد به شرطي كه چرخ مملكت هم بچرخد .
شك نداشته باشيد كه توافق لوزان گام بسيار بزرگ و نقطه عطفي در حركت رو به جلو  ملت و نظام در راستاي رسيدن به آرمانهاي انقلاب خواهد بود  .
انقلاب اسلامي ايران كه حاصل چندين دهه مبارزه و جانفشاني ملت ايران بود  اهداف و آرمانهايي را دنبال ميكرد كه اكنون با شرايط بوجود آمده نويد و اميد رسيدن به آن آرمانها چندين برابر شده است .
از انقلاب مشروطه كه آنهم دستاورد تلاشها و مبارزات بزرگان و آزاديخواهان زيادي در طول سالهاي بسيار بود تا رسيدن به انقلاب شكوهمند 57  گروهها و افراد بسياري جانفشاني كردند ، چه بسيار افرادي كه در اين راه جانشان را نثار كردند ، خيليها تبعيد شدند ، زندان رفتند و طعم تلخ شكنجه را چشيدند .
اگر چه دستاورد انقلاب مشروطه تشكيل مجلسي  نيم بند بود كه نويد برپايي آزادي و دموكراسي مي داد ، اما ديري نپاييد كه با دخالت مجدد ابرقدرتها بار ديگر  ديكتاتوري سايه شوم خود را بر سر اين مملكت گسترانيد ؛ اما ملت ايران دست از مبارزه بر نداشت و براي رسيدن به آرمانهايي كه استقلال و آزادي سرآمد آن بود يك لحظه آرام ننشست ، و خوب آگاهيم كه براي رسيدن به اين مهم افراد و گروههاي بسياري تلاش كردند كه دستيابي به اهداف و آرمانهاي واحد آنها را متحد و همسو نموده بود . اگر چه با انقلاب  57 برخي از اين گروهها راه و انديشه خود را جدا كردند و برخي حتي سر ناسازگاري گذاشتند و فاصله گرفتند ، اما ملت ايران براي رسيدن كامل به آرمانهاي مقدس خود يك لحظه هم كوتاه نيامد ؛ و هرچند در  گذر از اين مسير پر فراز و نشيب بعضا با سختيها و چالشهايي نظير جنگ و تحريم همراه بود و  دشمنان و معاندان اين ملت هيچ گاه دست از سنگ اندازي و كينه توزي برنداشتند ، اما ملت ايران همواره هشيار و بيدار با نگاه به اهداف و آرمانها مسير خود را پيموده و چالشها را پشت سر نهاد تا جايي كه اكنون به عنوان وزنه اي تاثير گذار بر معادلات منطقه اي و جهاني سر به آسمان مي سايد .
برنامه هسته اي ايران اگر چه بيش از يك دهه مبارزه سخت و دشوار را به دنبال داشت كه همواره سايه شوم كينه توزي و تحريم بر سر ملت ايران سنگيني مي كرد اما مقاومت اين ملت تمامي دشمنان را نا اميد نمود تا جايي كه ابرقدرتها چاره اي جز تعامل و گفتگو با اين ملت ريشه دار و اصيل نيافتند ، گزينه هايي چون تحريم و حمله نظامي كه ديگر قدرتهاي جهان به كلي از آن نااميد شده اند و چاره كار را در راه ديگري جستجو مي كنند .
اما توافق هسته اي اخير كه بنا بر اعتقاد بسياري دوستان و حتي دشمنان نظام گام بسيار بلند و موثري در تثبيت جايگاه و قدرت نظام در منطقه و جهان است نقطه عطفي در تاريخ درخشان انقلاب خواهد بود . اگر اندكي با تامل و منطق به موضوع نگاه كنيم ، نگراني و ناخشنودي دشمناني چون اسراييل و برخي كشورهاي عربي كه ريگي در كفش دارند و نيز گروههاي تندرو و مخالفي چون جمهوري خواهان آمريكا و امثالهم به روشني بيانگر جنبه هاي مثبت و مفيد آن براي ملت بزرگ ايران است .ترديدي نيست كه اين توافق با ايجاد اعتماد بيشتر زمينه را براي تعامل گسترده با جامعه جهاني فراهم مي آورد  كه نتيجه آن ايجاد ثبات و پيشرفت ملت و نظام از جنبه هاي مختلف و بخصوص از ابعاد سياسي و اقتصادي خواهد بود .
از نگاه ديگر شكي نيست كه دولت اعتدال با فراهم آوردن زمينه براي حضور گروههاي مختلف ، گام بسيار بزرگ ديگري در راستاي تحقق آرمانهاي بزرگ انقلاب فراهم آورده است ؛ گروههايي كه همگي براي رسيدن به اين انقلاب زحمت كشيده اند  و خون دل خورده اند و قطعا مي بايست جايگاهي براي زندگي و انديشه آزاد داشته باشند . هر چند ممكن است دلواپسان انحصار طلب و تنگ نظري باشند كه اگر چه وسعت ديدشان بسيار محدود است ولي خود را فراتر از قانون وخواسته هاي كل ملت بدانند و حتي مواردي چون توافق هسته اي اخير را كه قطعا منافع ملي ملت و نظام در آنست را مخالف خواسته هاي خويش ببينند ، ولي بدون ترديد ملت بزرگ ايران با هوشياري تمام آنانرا به انزوا خواهد راند و با قدرت هرچه بيشتر با سپردن امور به دست افرادي متعهد و كاردان در راه رسيدن به آرمانها ي تاريخي خود گام برخواهد داشت .
به اميد فرداهايي  بهتر .

                                                                                                        

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا