استاندار يزد در نشست رسانه اي :در صورت استفاده بهينه از آب موجود مي توانيم 6 هزارقطعه باغ را اضافه کنيم(نشست رسانه اي استاندار يزد 2)

يزدفردا "استاندار يزد درنست رسانه اي خود با بيان اينکه در استان کويري يزد بايد سيستم آبياري غرقابي به سيستم مکانيزه و تحت فشار تبديل شود گفت : براي اينکه تمام کشاورزي استان را از سيستم سنتي به صنعتي تبديل کنيم به بودجه 165 ميليارد توماني نيازمند هستيم.

به گزارش يزدفردا "استاندار يزد به طرحي كه توسط استانداري با مشارکت جهاد کشاورزي استان ، آب منطقه اي و معاونت عمران استانداري تهيه شده اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس اين طرح و در صورت استفاده بهينه از آب موجود مي توانيم 6 هزارقطعه باغ را اضافه کنيم و در صورت حفظ سطح زير کشت کنوني 60 ميليون مترمکعب آب در سال ذخيره مي شود.

فلاح زاده با اشاره به استقبال وزارت خانه هاي کشاورزي و نيرو از اين طرح گفت: در جلسه هيات دولت و در سفر رهبرمعظم انقلاب به يزد ميزان 15 ميليارد تومان بودجه به اين طرح اختصاص داده شده و کليات آن تصويب شده است .

وي از ديگر طرح هاي مصوب بخش کشاورزي هيات دولت در يزد را شروع عمليات اجرايي طرح هاي آبندها و سدهاي زود بازده با اعتبار يک ميليارد و 800 ميليون تومان ، عمليات آب و خاک و تعاوني هاي توليدي و احياي

قنوات هر کدام با اعتبار 430 ميليون تومان و مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري با اعتبار 500 ميليون تومان ذکر کرد.

استاندار يزد افزود: طرح تامين آب کشاورزي شهرستان ابرکوه در سفر رهبر معظم انقلاب آماده گرديده و به وزارت نيرو ارسال شده است.

يزدفردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا