همايش مديران‌كل فرهنگ وارشاد استانهابا معرفي‌ادارات برتردر يزدپايان يافت
همايش‌مديران كل استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با پيام وزير ارشاد و معرفي ادارات كل برتر روز شنبه پايان يافت.

به گزارش يزدفردا  ، " محمد حسين صفار هرندي " در پيام خود با ياد آوري مسووليت مهم و خطير اين وزارتخانه، بر آمادكي مسوولان براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال آينده تاكيد كرده است.

همچنين پس از بررسي‌ها در گروههاي الف ، ب و ج ، استان‌هاي اصفهان ، گيلان و اردبيل اول و تهران ، همدان و كهگيلويه و بويراحمد دوم شدند.

ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان‌هاي خوزستان و كرمان به ترتيب در گروههاي الف و ب سوم و در گروه ج ، استان‌هاي چهارمحال و بختياري و خراسان شمالي مشتركا سوم شدند.

در بخش اقامه نماز ، استان‌هاي مازندان ، قم و خراسان جنوبي و در بخش ترويج فعاليت‌هاي قرآني، استان‌هاي خرسان رضوي ، مركزي و گلستان برتر شناخته شدند.

در بخش اطلاع رساني نيز ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد به عنوان برتر انتخاب و معرفي شد.

در بخش نمايشگاه دوسالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم غرفه استان‌هاي اصفهان ، گيلان و آذربايجان غربي برتر شناخته شدند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراسم پاياني همايش بر تعامل واحدهاي ستاد و صف وزارتخانه و سازمان‌ها تاكيد كرد.

" شهرام توكلي " گفت: سازمان‌ها در انجام ماموريت‌هاي خود بايد داراي تلقي يكساني باشند و اگر اين امر وجود داشته باشد زودتر به اهداف سازماني دست پيدا خواهند كرد.

وي با بيان‌اينكه امروز مديريت خلاق‌با افكار و انديشه‌انسان سر و كار دارد اضافه كرد: در سازمان متعالي، نيروي انساني يك سرمايه است.

استاندار يزد نيز در اين همايش ، ترويج اسلام ناب محمدي (ص) را از وظايف دستگاههاي فرهنگي بيان كرد و گفت: با ترويج اين فرهنگ در گام سوم انقلاب اسلامي به پيروزي خواهيم رسيد.

" محمد رضا فلاح زاده " ، ترويج فرهنگ اسلام ناب محمدي را نيازمند وجود اسلام شناسان دانست و افزود: دشمن با برنامه و تكنولوژي، تهاجم فرهنگي خود را شروع كرده است و ما بايد از حالت دفاعي خارج شويم و برنامه مدون براي مقابله با آن داشته باشيم.

وي وحدت فرهنگي ميان دستگاههاي مختلف فرهنگي را يك ضرورت دانست و گفت:
در قالب اين وحدت هر يك از دستگاههاي فرهنگي بايد برنامه مشخص و عملي داشته باشند.

استاندار يزد ، ايجاد مركز، دانشكده و يا گنجاندن واحد درسي با عنوان " دين و زندگي " در مراكز آموزشي را پيشنهاد كرد.

يزدفردا

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا