با ياد يك فردائي (انتخابات مجلس هشتم 108)

مدتي است كه همراه فردائيمان آ- ارسطو از استان يزد بار سفر بسته و در تهران ساكن شده و البته كه اين فاصله نمي تواند باعث دوري از فردائيان شود وبه هر حال دوستان فردائي بارها با ارسال ياد داشت هاي  محبت آميز خود احوال اين همراه فردائي را جويا شده اند و بدينوسيله از توجه دوستان تشكر و براي اينكه يادي نموده باشيم از همراه فردائي يزدفردا ياد داشت اول فروردين 85 اين نويسنده را با هم مرور مي كنيم كه بي مناسبت با اخبار داغ اين روزها ، يعني انتخابات مجلس نمي باشد .

نمايندگان استان و توسعه

نگارنده اعتقاد راسخ دارد چنانچه به مبحث فرآيند اطلاع رساني مناسب، از جانب اربابان وسايل ارتباط

جمعي توجه كافي مبذول گردد، باعث افزايش مشاركت مردم و نقش آفريني بيشتر آنان در روند توسعه مي گردد و مجدداً پيشنهاد مي شود كه مباحث توسعه توسط اساتيد و صاحب نظران استان، خصوصاً روابط عمومي محترم استانداري  وشبكه استاني سيما ودانشگاههاي استان مورد توجه قرار گرفته و بصورت تخصصي و عملي و با استفاده از مشاركت گروهي به آن پرداخته شود.

ضمناً تشكيل كميته اي مركب از صاحب نظران به منظور تدوين برنامه جامع اطلاع رساني در استان در راستاي اهداف فوق بسيارمفيد فايده خواهد بود و اما مبحث نمايندگان محترم استان و نقش آنان در فرآيند توسعه استان:
با توجه به عدم وجود تشكلهاي گروهي و حزبي مدون و قوي دراستان، بدون ترديد مجمع محترم نمايندگان استان، از بعد تفكر گروهي و تجمعي، تأثيرگذارترين جمع مي باشند و اثرگذاري جمع فوق در ابعاد مختلف توسعه استان، اعم از توسعه انساني، اقتصادي و سياسي و حتي اجتماعي انكار ناپذير مي باشد.

از آنجا كه دركشور ما، تأثيرگذاري در قانون گذاري در رده هاي آخر انتظار عرفي مردم از يك نماينده است و دخالت و اثرگذاري در تعاريف اقتصادي و سياسي و حتي حل مشكلات شخصي، مورد انتظار جدي مردم از يك نماينده فعال است و مطلب فوق درادبيات سياسي، نوعي مردم گرايي و اصطلاحاً خاكي بودن نمايندگان را نشان مي دهد، لذا در شرايط عادي امكان افزايش مشاركت مردم و نهايتاً توسعه بيشتر استان با استفاده از نتايج ادبيات فوق فراهم است.

خوشبختانه در چند سال اخير، فعاليتها و اقدامات و پيگيريهاي مؤثري در زمينه تعيين محورهاي توسعه و برنامه ريزي براي تحقق اهداف توسعه و اجراي آنها، از قبيل طرح جامع فولاد استان، سرمايه گذاري در بحث شهركهاي صنعتي و سرمايه گذاري در بخش پيش نيازهاي صنعت توريسم صورت پذيرفته است و به نظر مي رسد تفكر توسعه كلان و هماهنگ در استان و اقدام محلي به عنوان برنامه جامع توسعه مد نظر قرار گرفته است.

لذا در راستاي تفكر كلان توسعه استان، اقدامات و فعاليتهاي مشروحه زير از جانب نمايندگان محترم مي تواند در توسعه استان بسيار مؤثر باشد: همفكري ومشاركت با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان براي تدوين برنامه جامع توسعه پايدار وتعيين اولويتهاي توسعه استان، همراهي و پيگيري براي تحقق اهداف توسعه از طريق ارتباطات عرف ستادي، كمك به شناساندن قابليتهاي استان براي جذب سرمايه و اعتبارات بيشتر، ايجاد ارتباطات سازمان يافته با تشكلها و گروهها وافراد بومي استان كه در خارج از استان و حتي خارج از كشور فعاليت داشته و امكان تأثيرگذاري در روند توسعه استان را دارند، پيگيري جهت اعطاي مجوز قانوني براي ايجاد بازارچه هاي آزاد تجاري از نوع دوم به منظور ايجاد اشتغال و افزايش گردش نقدينگي.

لازم به توضيح است اين گونه بازارچه ها در مناطقي كه از لحاظ منابع دچار محدوديت هستند، ايجاد و به عنوان ترانزيت و تبادل كالا عمل مي نمايند، پيگيري و مساعدت از طريق اعطاي مجوزهاي قانوني براي رشد و توسعه صنايع كوچك به عنوان راه حل انحصاري مشكل بيكاري در استان، كمك در پيگيري براي رفع مشكلات و افزايش قابليت صنايع و امكانات زيربنايي استان به عنوان بسترهاي اصلي توسعه، مشاركت در پيگيري جذب سرمايه هاي داخلي وخارجي، همراهي وحمايت اصولي از مديريت استان در كليه رده هاي مديريتي به منظورافزايش بهره وري و كارآيي، كمك و همفكري براي توسعه و ايجاد فضاهاي فرهنگي- تفريحي و ورزشي به منظور افزايش شادابي ونشاط جامعه و جلوگيري از رسوخ عوامل و پارامترهاي منفي انحطاط، همراهي جهت توسعه و ايجاد فضاي پاسخگويي براي دولتمردان محلي استان به منظور افزايش سطح تماس دولت ونتيجتاً ازدياد ضريب اعتماد و مشاركت مردم، همفكري و مساعدت در ايجاد يك روزنامه محلي و حتي كشوري به منظور انعكاس به موقع مباحث و موضع گيريهاي استان، انتشار به موقع مواضع سياسي استان در مراسم ومناسبتهاي مختلف به منظور ايجاد بستري براي توسعه سياسي استان، انجام مصاحبه هاي مدون و زمان بندي شده و همراه با جلسات پرسش و پاسخ توسط دبيردوره اي مجمع نمايندگان به منظور اعلام رسمي مواضع نمايندگان منتخب مردم و افزايش روحيه شادابي وارتباط مردم، تلاش جهت برگذاري دوره اي همايش نمايندگان منطقه جنوب شرق كشور و مسئولان و مديران ذيربط به منظور پيگيري پروژه هاي مهم و حياتي منطقه اي، بررسي امكان انعكاس نظرات و مواضع هماهنگ شده نمايندگان مختلف استان در يك ماهنامه استاني،امكان يابي و مساعدت در ايجاد تشكلهاي قانوني و حزبي به عنوان ابزارهاي اصلي توسعه سياسي، همراهي وكمك به دولتمردان در بستر سازي احترام به قانون و قانونمندي.
با توجه به فعاليتها و اقدامات مؤثري كه توسط نمايندگان محترم استان در راستاي مسائل فوق صورت گرفته و خواهد گرفت، به نظر مي رسد چشم انداز مناسبي در توسعه استان قابل تصور مي باشد. ضمناً يك توصيه سياسي در ادبيات توسعه وجود دارد كه:
«نماينده در مجلس مدعي مردم است و در سطح جامعه مدعي دولت و قانون.»


يزدفردا

توضيح يزدفردا :به پاس احترام به اين مدير اهل قلم و استفاده كاربران از مطالب علمي كه قبلا منتشر شده بود براي مدتي مطالب ايشان در قسمت ياد داشت هاي صفحه اول سايت  منتشر و لازم به ذكر است كه با مراجعه به آرشيو سايت  و از طريق جستجو صفحه اول مي توانيد از تمامي مطالب يزدفردا از سال 84 تا كنون استفاده لازم را ببريد و هيچ مطلبي در يزدفردا حذف نخواهد شد  و انشالله به ياري تمامي همراهان آرشيوي از تاريخ خبري يزد را داشته باشيم .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا