به نام خدا

بررسي شيوع فلوروزيس در دانش آموزان 12 تا 15 سال بخش بهاباد شهرستان بافق يزد بيانگر زياد بودن ميزان فلورايد مصرفي در آب آشاميدني و شيوع بيماري فلوروزيس در اين بخش است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا ـ منطقه يزد، حسين برزگر دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استاد راهنمايي دكتر عليرضا دانش كاظمي شيوع فلوروزيس در دانش‌آموزان 12 تا 15 سال بخش بهاباد را موضوع پايان نامه تحصيلي خود در نظر گرفته است.

بنا به اين بررسي يكي از عوامل تغيير رنگ فرم طبيعي دندان‌ها مصرف بيش از حد فلورايد در زمان تشكيل دندان‌هاست كه باعث ايجاد فلوروزيس مي‌شود و درجاتي از تغييرات را در دندان‌ها سبب مي‌شود و از آنجايي كه در بخش بهاباد شهرستان بافق فلوروزيس نسبتاً شايع است اين مطالعه در اين منطقه صورت گرفته است.

بدين منظور در يك مطالعه توصيفي مقطعي كه به روش نمونه گيري خوشه‌اي ـ تصادفي انجام شده 480 دانش‌آموز 12 تا 15 ساله كه به عنوان نمونه انتخاب گرديده بودند، مورد معاينه قرار گرفتند. از طريق مصاحبه و پرسشنامه داده‌ها ثبت و سپس مورد آناليز آماري قرار گرفته است.

بنابر نتايج اين پايان نامه شيوع فلوروزيس در جامعه مورد بررسي دندان‌هاي قوامي 76 درصد و در دندان‌هاي خلفي 64 درصد به دست آمد.

فلورايد آب آشاميدني در بخش بهاباد 25/1 تا 71/1 پي‌پي‌ام و بيشترين شيوع فلوروزيس مربوط به روستاي آسفيج به دست آمده كه ميزان فلورايد آب آشاميدني آن 71/1 پي‌پي‌ام بوده است.

در اين مطالعه اختلاف آشكاري بين فلوروزيس در پسرها و دخترها ديده نشده است. همچنين بين سن و فلوروزيس اختلاف آشكاري مشاهده نشده است. نشان داده شد كه با افزايش فلورايد آب آشاميدني فلوروزيس نيز افزايش يافته است.

در پايان با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و هواي گرم و خشك و مصرف زياد آب آشاميدني، توصيه به كاهش ميزان فلورايد مصرفي از طريق آب آشاميدني و حذف غذاهاي حاوي فلورايد و جلوگيري از مصرف مكمل فلورايد در دندانپزشكي در اين منطقه شده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا