یزدفردا"صداي اذان ظهر شنبه 26 فروردين طنين انداز بود كه پيامك كوتاهي بدستم رسيد " حاجي معمار به ديار باقي شتافت

صداي اذان ظهر شنبه 26 فروردين طنين انداز بود كه پيامك كوتاهي بدستم رسيد " حاجي معمار به ديار باقي شتافت " حاج محمد رضا ركن الديني عزآبادي فرزند مرحوم حجه الاسلام سيد محمد ركن الديني ،  ما از بچگي اورا با نام "معمار "مي شناختم هميشه آراسته بود ، آرام سخن مي گفت ، همت بلندي داشت ، مدير وبرنامه ريز بود ونيت خيرش درگفتار ورفتارش نمايان بود درسال 66 وزماني كه مجري وپيمانكار ساخت 100 دستگاه منزل مسكوني بنياد صدوق درمنطقه سيل زده هرات بود فرصتي دست داد تا از همنشيتي او بيشتر بهره مند شوم آن روز ها اولين سال معلمي من بود كه درآن منطقه شاغل بودم لحظه لحظه ي مصاحبت با وي يك كلاس درس بود واو مانند يك استاد با تجربه ومشاوري توانمند به سوالات حقير وديگر اطرافيان پاسخ مي داد

اينده نگري وعشق به خدمت به امام حسين عليه السلام دروجودش هویدابود ، همت درايجاد شبكه اب اشاميدني عزاباد ، پيش قدمي درامور خيروتلاش دراباداني زادگاهش ، دردهه 40 ودرزماني كه هم محلي هايش درعزاباد از بي آبي وخشك شدن قنات از يكسو وهجوم شن هاي روان دررنج وزحمت بودند ،"معمارركن الديني "احداث يك مزرعه را دراين روستا طرح ريزي كرد آن چه قابل توجه است انتخاب محل وتاثيري كه اين اقدام براي تداوم حيات ابادي داشت چرا كه اين مزرعه حد فاصل دو روستاي شمسي وعزاباد ودقيقا درمسير هجوم بادهاي بهاره احداث شد وراه را برحركت شن هاي ويرانگر بست وروستا جان تازه اي گرفت واين منتهاي كار نبود بلكه "شادروان ركن الديني" اصالت فرهنگي ومنش اجداد طاهرينش را با ساخت مجموعه بزرگ مسجد وحسينيه ولي عصر (عج) واولين مدرسه راهنمائي خيري منطقه  دراين مزرعه تكميل كرد

مدرسه اش زمينه ادامه تحصيل متولدين دهه هاي 30و40 و50 همه آبادي هاي رستاق را فراهم كرد وچه بسيارند جوانان ديروز وپا به سن گذاشتگان امروز كه تحصيل وترقي خويش را مديون وجود تنها مدرسه راهنمائي رستاق به نام "مدرسه راهنمائي حاج محمد رضا ركن الديني "هستند .

مجالس باشكوه روضه خواني سنواتي در "حسينيه معمار "در استان كم نظير بود واين مجالس دانشگاه عمومي حضرت اباعبدالله بود كه از اساتيد برجسته كشوري بهره مي جست وعلاقمندان را ازجاي جاي منطقه رستاق ، اشكذر ، رضوانشهر وحتي يزد ،  به اين مراسم مي كشاند .

در روزهاي پايايني سال 90 بودكه طرح بهسازي گورستان " سرخرك " را آغاز كرد وچه بسيار ستودني اين قبرستان را مرمت كرد گوئي از اينده وفرصت اندك خويش با خبر بود .او به ديدار حق شتافت وياد ونامش براي هميشه باقي است

 زندگي صحنه يكتاي هنرمندي ماست ، هركسي نغمه خود خواند از صحنه رود ، صحنه پيوسته به جاست ، اي خوش آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد                               روحش شاد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا