به گزارش  یزدفردا " درنشست مشترکی که با حضور معاون برنامه ریزی استاندار، معاون پشتیبانی اداره کل ورزش وامورجوانان ورئیس هیات شنا وشیرجه وواترپلو استان برگزارشد درخصوص نحوه تامین بودجه واعتبارات مورد نیاز این هیات بحث وتبادل نظرشد
دراین نشست محمد رضا باغستانی عملکرد وفعالیت های این هیات را تشریح کرد وبرنامه های آتی هیات را برشمرد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا