به نام خدا

هرچند فرداييان سركار خانم رخسانه رجب زاده را نمي شناسد اما در عوض شوق الشعرا را با آن ديد انتقاديش خوب مي شناسند و معتقدند اگر خانم رجب زاده هم به شورا برود شوق از او در شوق دات كام از او انتقاد مي كند ولي با اين حال شوق اورا معرفي كرده و برايش سنگ تمام گذاشته  و گفته به او راي ندهيد تا با ين كار خود   

باعث آشفتگی خواب بسیاران نشويد پس از زبان خودش مي شنويم در مورد خانم رجب زاده

 آری!

اگر او اینچنین نبود!

توفان نیز توفان نبود!

و او ساده و بی ادعا و بدون استخاره، و با اندیشه و برنامه، از میان مردم و بدون نگاه به سیاست و مصلحت، می آید، تا شاید که بتواند، زخم کوچکی از زخمها را پانسمان کرده، مرهم نهد!

او را که گزارشگر پنهان لحظه های درد مردم، و رابطی بین پزشک و کودک بیمار است، خوب می شناسی و بارها دیده ای، اما به یاد نداری!...

او نه پرادعا است و نه معجزه گر، او خودش است!یک عادی ترین شهروند شهر، با یک زندگی که هیچگاه و هیچوقت، عادی و معمولی نبوده؛ و او بی واهمه از نیشها و زخمها، بدون شک و تردید، با شجاعت تمام می آید، تا عادی نبودن زندگیش را غیر عادی تر کرده و مشکلات و نیازهای شهر و مردم را با زحمتی مضاعف، بدرستی و خوبی منتقل کرده، و پاسداشت رای و انتخاب مردم را معنا نماید، و او که قانون عدالت را مدتها پیش خوانده است، اینک! برای اینکه بتواند به فردای شهر و مردمان شهر بیندیشد و قدمی بردارد، با تعمق و تفکر، کنجکاوانه و مشتاق، قانون شوراها را با ذره بین نقد می خواند، قانونی که اگر درست اجراء شود، بسیاری ازمشکلات حل خواهد شد. و او نه برای پیروزی و شکست، نه برای مبارزه و جدل، که برای انجام وظیفه و ازدل توده ای که هیچگاه بدرستی سهمی ازقدرت نبرده، به عرصه انتخابات شوراها می آید، می آید چرا که فرمان سرنوشت اینست! می آید چرا که راه رسیدن به فردای بهتر اینست! می آید چرا که تصمیم به اینست! برای داشتن شهری زیباتر و بهتر، برای ایجاد انضباط مالی و حراست ازحق مردم، باید فداکارانه آمد و فریاد زد:

دشمن عدالت، رانت و رابطه است!

مانع تحقق عدالت، زیاده خواهی و مصحلت است!

شورای شهر جای و جایگاه شهرسازان و مردم داران است، نه جای و جایگاه سیاست بازان و سرمایه داران!

یک لحظه به کوچه و خیابان و شهری که در آن زندگی می کنی، نگاه کن! و با خود بیندیش، و اما! به

رخسانه رجب زاده

رای نده

نگذار که رای آگاهانه تو! باعث آشفتگی خواب بسیاران شود!

محمد رضا شوق الشعراء 18/9/85 یزد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا