بی مهری به پیرنیا یک شوخی بی سرانجام و باور نخواهیم کرد...،خود کرده را تدبیر نیست...

رضا بردستانی

یزدفردا "درد تا ریشه ات را تسخیر می نماید وقتی پس از یک روز پر مشغله به خانه می آیی و می نشینی ببینی در شهر چه خبر بوده است! این که ما بالا نشینان بی تدبیر!!! استعداد های نابی در ویرانی داشته هایمان داریم شکی نداشته و ندارم اما باورم نمی شود کلنگ بر داشته آثار بزرگانمان را ویرانه سازیم تا دیگران بیایند و برایمان اشک تمساح بریزند که حیف از این قوم که به نابودی کشانیده شد.
استاد کریم پیر نیا اگرچه ریشه اش نایینی است اما از مردمان همان دیار است از همین دیاری که القابش حالا دیگر بر یک کمر شکن نیز جای نمی گیرد. اصلا هرچه لقب نیک است خاص شهر ماست و دیگران در فرهنگ و علم و هنر ایران زمین نقش و سهمی نداشته اند اصلا فقط یزدی ها انسان های خوب و دیندار و مهمان نوازی هستند اما به راستی ره به کجا می بریم؟
امیدوارم گوشه و کنایه آن فردایی که از دل ناله بر آورده است از بیخ و بن نادرست باشد و ما شاهد افتتاح با شکوه خیابانی به نام پدر فرزانه و همیشه نامدار معماری ایران زمین باشیم.امیدوارم پیش روی بزرگان ایران زمین با عزت و افتخار شاهد بازگشایی خیابانی زیبا به نام استاد کریم پیر نیا باشیم واگرنه تا توان و سوی چشم داریم از بد اخلاقی های نادان مآبانه ی کسانی که بر این تصمیم اصرار ورزند خواهیم تاخت و خواهیم نگاشت که تکیه زده اند بر جایی که لیاقتش را ندارند .
کم کم داریم به این باور می رسیم که میراث کهن این سرزمین را یک جا به بیگانگان هدیه کنیم باشد که به نیکی نکهداری شود و ما هر سال با خرج همان بیگانگان برای دیدار از آثار کهن و ارزشمند خود راهی دیار فرنگ شویم.
بر داشتن نام استاد کریم پیر نیا از آن خیابان قطعا یک شوخی بی سرانجام است که اگر بنا باشد جامه ی عمل بپوشد اصحاب قلم و اندیشه اهالی فرهنگ و هنر و یاوران همیشه دلسوز مطبوعاتی  و رسانه ای ساکت نخواهند نشست و قلم بر گرده ی اندیشه ی نابخردانه اشان خواهند نواخت . باز هم می گوییم این یک شوخی بی سرانجام است و باور نخواهیم کرد...

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا