بازدید نماینده مردم یزد و صدوق از دانشگاه آزاد واحد اشکذر


یزدفردا "در این بازدید که رئیس و معاونین دانشگاه و بخشدار مرکزی صدوق حضور داشتند مهندس اولیاء بر هماهنگی واحد های دانشگاهی شهرستان در ارائه رشته های متناسب منطقه تاکید کرد. وی د انشگاههای دولتی و غیر دولتی را مکمل یکدیگر دانست که می توانند نیازهای نیروی انسانی را در شهرستان تامین نمایند. وی بر محوریت فرمانداری برای هماهنگی در ارائه رشته های تحصیلی دانشگاهی تاکید کرد.
دکتر دهقانی رئیس دانشگاه واحد اشکذر با ارائه گزارشی در مورد فعالیت های آموزشی و عمرانی دانشگاه برنامه های خود برای پیشبرد اهداف دانشگاه را ارائه نمود و استفاده بهینه از نیروی انسانی بومی و تعادل در استفاده از نیروی اداری را مورد تاکید قرار داد
وی جلب رضایت دانشجویان و ایجاد فضای فرهنگی مناسب را از سیاست کاری دانشگاه آزاد توصیف کردو اظهار امیدوا ری کرد با حمایت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم رشته های جدید متناسب با کادر آموزش دانشگاه تاسیس گردد.
وی افزود: رشته مهندسی صنایع در آینده نزدیک در واحد اشکذر راه اندازی خواهد شد.

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا