یزدفردا: با حکم تعزیرات حکومتی پزشک موسس کلینیک زیبایی غیرمجاز در استان یزد، محکوم شد.

به گزارش یزدفردا: مهاجریان مقدم گفت: این پزشک با ایجاد کلینیک زیبایی غیر مجازو دخالت در امور پزشکی و همچنین بکارگیری نیرو‌های غیر متخصص، اقدام به تخلف کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک و مستندات و اظهارات این پزشک، تخلف را محرز اعلام و حکم برتعطیلی موسسه فاقد مجوز و ضبط کلیه ملزومات صادر کرد.

مهاجریان مقدم گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان با گرفتن شکایت شاکی برای تشکیل پرونده اقدام، که با تایید آن در کمیسیون ماده یازده استان، پرونده این تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا