آگهي مناقصات عمومي یک مرحله ای شماره 25/1401

اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد در نظر دارد مناقصه پروژه­های ذيل را از طريق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نمايد:

 

رديف

نام پروژه

مدت

برآورد اوليه (ريال)

مبلغ  تضمين (ريال)

 

ارزیابی کیفی

1

بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت محور یزد- بافق و بالعکس

6

272.891.171.405

11.440.000.000

 

 

دارد

2

بهسازي، مرمت رویه، لکه گیری، روکش آسفالت محور یزد- مهریز- انار (رفت و برگشت)

9

449.779.210.484

.10.600.000.000

3

بهسازی، مرمت رویه، رفع نقطه حادثه خیز، تعریض و شانه سازی محور ابرکوه- مروست (محدوده ابرکوه- حسین آباد- مهردشت- چاهگیر- مروست)

12

359.991.375.874

10.320.000.000

4

بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت محور یزد- طبس و بالعکس

6

317.006.191.742

10.220.000.000

5

تکمیل عملیات رفع نقطه حادثه خیز محدوده روستای باغ دهوک و حسین آباد در محدوده مهریز تنگ چنار نی ریز

8

118.900.000.000

6.000.000.000

6

بهسازی و روکش آسفالت محور عسکریه- خویدک

10

109.345.447.928

5.500.000.000

7

احداث و مرمت ابنیه محور سعید آباد-بیداخوید

4

32.000.000.000

1.600.000.000

 

 

 

ندارد

8

اصلاح نقطه حادثه خیز تقاطع شهرک گلستان محمدآباد با محور قدیم بافق

5

29.991.074.838

1.500.000.000

9

بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز محور بهاباد- آسفیج

6

49.907.999.702

2.500.000.000

 

  • نحوه دریافت اسناد : صرفاً از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir
  • زمان دریافت اسناد : از ساعت 09:00صبح تاريخ 09/03/1402 لغايت ساعت19:00 تاریخ 13/03/1402
  • گواهی صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:
  • برای مورد شماره  1تاارائه گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رشته و پایه مرتبط و  گواهی HSE (سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی

  • مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد: برای موارد شماره 1 تا 6 ساعت 19:00 تاریخ27/03/ 1402  و برای موارد شماره 7 تا9  ساعت19:00تاریخ 23/03/1402
  • زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: برای موارد شماره 1 تا 6 ساعت 08:00 صبح تاریخ 28/03/ 1402 ، برای موارد شماره 7 تا9  ساعت08:00 صبح تاریخ 24/03/1402سالن جلسات اداره كل
  • حضوريك نفر نماينده با معرفي كتبي از طرف شركت ، در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است.(آگهي در دو نوبت ، در روزنامه چاپ خواهد شد).

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا