آگهی مناقصه عمومی

حفر و مرمت چاه های جذبی  در سطح منطقه 5

 

منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد در نظر دارد مناقصه حفر و مرمت چاه های جذبی  در سطح منطقه 5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت  مقطوع  و  به میزان 2.265.290.000 ريال که  می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده 2052146731 بانک تجارت به نام منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی(دارای اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذکور   ویا  اوراق مشارکت بی نام باشد.

مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان دریافت اسناد فراخوان از تاریخ 11/03/1402لغایت 21/03/1402 و حداکثر تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و تسلیم مدارک(پاکت الف) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 01/04/1402می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 03/04/1402 در دفتر مدیر منطقه بافت تاریخی مفتوح و با حضور اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.200.000 ریال که در سامانه ستاد درج گردیده(شماره حساب 2091510068 بانک تجارت به نام منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد)، سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا