آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي)

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد کالاهای  مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی از  تامین کنندگان دارای تائیدیه از شرکت توانیر و واجد شرايط خریداری  نمايد . لذا متقاضيان شركت در مناقصه  مي توانند از تاريخ 10/03/1402  لغايت 18/03/1402 .از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبير خانه اين شركت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :             2002005066000034

رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

مقدار

تضمین شرکت در مناقصه

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل

پاكتها

زمان  بازگشائي

پاکت الف و ب

1

128/1402

کات اوت فیوز پلیمری جهت رده ولتاژی 33 کیلوولت

1300

3.250.000.000

1-ضمانتنامه بانکی

2- از محل مطالبات

3-فیش نقدی

ساعت 14

29/03/1402

ساعت

 10:30 صبح

30/03/1402

                   

1-   هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2-   به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3-    داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تدارکات تماس حاصل نمايند .                                                                                                              

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق استان يزد

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا