« آگهي مناقصه عمومي »

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

موضوع مناقصه: ساخت قبور عمومی تک طبقه در قطعه ایثارگران حیات آرامستان خلدبرین یزد

1)     مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 537.000.000 ریال می­باشد كه مي­تواند به صورت واريز به حساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد  و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: چهار ماه

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست جهت خرید اسناد، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک ( ستاد) ، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 1،000،000ریال می باشد. مهلت فروش اسناد از تاریخ 30/02/1402 لغايت 04/03/1402  می­باشد.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می بایست تا ساعت 18:00 روز شنبه  20/03/1402  پاکتهای پیشنهادی خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد) بارگزاری نمایند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 09:00روز یک شنبه مورخ 21/03/1402 در دفتر ریاست سازمان آرامستان شهرداری یزد مفتوح   مي گردد.

محل انجام كار: يزد سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 03533135813

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا