آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي)

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لذا متقاضيان شركت در مناقصه  مي توانند از تاريخ 19/02/1402  لغايت 23/02/1402 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبير خانه اين شركت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد .

1-   هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2-   به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3-    داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تدارکات تماس حاصل نمايند .                                                                                                              

 

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق استان يزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا