"سردبیر یزدفردا حسین جلالی"

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
تاریخ صدساله خصوصا شفاهی یزد را بخوانید وگوش کنید قصه ای پردرد ازدودستگی انشقاق بین مرتجعین وآزادیخواهان توده ای ها ودمکراتها با مستبدین ومشروطه خواه طیف مرحومان رجل سیاسی مثل شیخ ریسمانی ها با دکترطاهری ها و... باعث شد خیلی طرحها به شکست بیانجامد یادها نقل کرده اند از طرح های مفیدی که می توانست یزد بی آب را سرآمد ایران وخاورمیانه درصنعت بومی وتجارت کند ازجمله طرح عظیم انتقال سرمایه ارزی وریالی وفنآوری انگلیسی از هند به یزد به محوریت روانشاد مارکار وده ها طرح دیگر که بین قیچی منافع حزبی وسیاسی وفردی حذف شد حتی در ادوار پیش رو چه سرمایه های انسانی درمدیریت و کارافرینانهای خوشفکر وسرمایه گذران بزرگ اندیش که با نیش زبان وقلم باجگیر ان هوچی باز شناخته شده که ازیزد رفته اند وروی برگشت ندارند.
طرح انتقال آب به یزد درکنار مدیریت مصرف وبهینه سازی زیرساختها در همه دولتها سرلوحه استانداران اعم از اصولگرا واصلاح طلب بوده و درکنار آب وانتقال آب چه افرادی سواربرباد ان تا ملک سلیمان ومجلس شورای اسلامی تاخته وافرادی از این آب نان پخته سیم برزر نهادند ولی اصل تشنگی یزد وبقای ان نباید تحت الشعاع قرارگرفته یکبار برای همیشه حل شود.
امروز تکرار تاریخ وتجربه تلخ شوربختانه شاهد سنگ اندازی کلامی وقلمی ومحفلی تندرو ان از هردوطیف فکری برسر راه استاندار یزد هستیم.
از شرافت مردانگی؛ از یزدی دوستی ویزدیخواهی بدور است که تلاشهای دکتر فاطمی بخاطر منافع فردی وگروهی ناکام بماند و با تیترروزنامه ای و سخن پراکنی در دل دولت که هزاران مشکلات ملی ومنطقه ای دارد در آستانه سفر رییس دولت تزلزل ایجاد و دست حمایت از پشت استاندار برداشته شود.
ضمن آنکه نقد دلسوزانه اصحاب فکر و رسانه که از سردلسوزی است نباید نادیده گرفته شود.
دراین بازی قطعا باخت سهم یزد و منافع یزدی خواهد بود و مساله آب بهانه ای برای بر تخت مراد نشستن عده ای خواهدماند !


حسین جلالی

  • نویسنده : حسین جلالی
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا