یزدفردا: نماینده شورای اسلامی شهر یزد در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری یزد گفت: افزایش تمایل مشارکت سرمایه گذاران با شهرداری نتیجه ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذار و برداشتن موانع در حین اجرای پروژه های مشارکتی است

به گزارش یزدفردا: محمد مهدی نیکونژاد در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورا مطرح کرد: از دلایل عدم مشارکت سرمایه گذاران با شهرداری در پروژه های مشارکتی، روند طولانی اخذ مجوز از دستگاه های دولتی، زمانبر شدن صدور پروانه توسط شهرداری و عدم تناسب نیاز های شهری با تمایل و نوع کاربری عرصه های در اختیار شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری است.

او ادامه داد: شهرداری ها برای دوام و بقای خود نیاز به درآمد هایی دارند که به عنوان  درآمدهای پایدار بتواند  هزینه های اداره و توسعه طرح های عمرانی، رفاهی خدماتی و به طور کلی در زمینه رفاه و آسایش مردم تامین کنند. به همین دلیل باید پروژه های مشارکتی را اجرا کند تا به درآمد های پایدار برسند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا