پایان خرداد ماه1401آخرین مهلت اظهار مالیاتی صاحبان مشاغل / مروری بر افزایش 100 برابری نصاب مقرر در قانون بودجه سال 1401 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

خبرها حاکی از افزایش نصاب مقرر بند 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم از ده به سی و اکنون  صد برابر! است.

تبصره ماده 100 ق . م .م که پیشتر برای برخی از گروههای شغلی یا صاحبان مشاغل بعنوان تسهیلات بشمار می رفت اکنون با افزایش 100 برابری آن برای خیلی از کسبه با مراجعه به سامانه غیر قابل باور و البته قابل تامل گردیده است .

سوال اینجاست تبصره صد با تغییرکنونی تسهیلاتی است برای مردم یا تسهیلاتی برای وصول مالیات و افزایش درآمد دولت !؟

نکات قابل تامل برای استفاده کنندگان تبصره ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم

- مالیات این نوع اظهار یا ابراز بر اساس دسترسی ها و پارامترهای در نظر گرفته توسط خود سازمان مقطوع است یعنی بعبارتی از مراحلی چون تشخیص، ممیزی کل ، هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ، تجدیدنظر و ... ( زمان یکساله ) صرفه جویی شده است.

- مالیات مقطوع تبصره ماده 100 از خرداد ماه سال جاری ،حداکثر تا 5 ماه قابل تقسیط است اما در صورت عدم پرداخت توسط مودی مشمول جرایمی همچون ماده 190 ق . م.م خواهد شد.

- در صورتی که در طول مدت دادرسی ، مالیات مودی کاهش یابد تاثیری در مالیات مقطوع نخواهد گذاشت .

- اما اگر بالعکس در صورت دسترسی و وجود اسناد و مدارکی که نشان دهد مودی کمتر از واقع درآمد خود را ابراز نموده است مابه التفاوت مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه می شود و مودی مشمول جرائم تعیین شده اعم از کتمان و عدم ارسال اظهار نامه مالیاتی و همچنین عدم استفاده از معافیتهای ماده 101 خواهد شد .

و نکته آخر اینکه استفاده از این تبصره برای کلیه صاحبان مشاغل اختیاری می باشد .

محمد جواد قاسمیان

کارشناس ارشد حسابرسی 

14 خرداد 1401 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا