رئيس هيئت مديره سرای سالمندان ابرکوه، از آغاز عملیات اجرایی ساخت مرکز نگهداری معلولان در شهرستان ابرکوه خبر داد.

به گزارش یزدفرداعظیمی گفت: هزینه ساخت مرکز نگهداری معلولان در شهرستان ابرکوه با هدف سرپرستی و نگهداری معلولان توسط خير قيومی و احمديه تامین می شود.

وی ادامه داد: مرکز نگهداری معلولان در زمينی به مساحت پانصدمتر مربع و زيربنای دويست و شصت متر مربع جنب سرای سالمندان ابرکوه ساخته می شود.

رئيس هيئت مديره سرای سالمندان ابرکوه گفت: هزينه ساخت اين مرکز حدود سه ميليارد تومان است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا