به گزارش یزدفردا: رنگ بندی کرونایی شهرستان های استان یزد از ۴ بهمن ماه؛

اردکان تنها شهر نارنجی در نقشه کرونایی کشور.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا