به گزارش یزدفردا: مرگ و تولد در پاییز ۱۴۰۰ چقدر بوده است؟

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا