محسن اختياری

یزدفردا: يادمان نخواهد رفت روزهای نه چندان دوری كه داشتن يک عدد نوار كاست ساده در جلو ماشين جرمی غيرقابل اغماض و خلاف شرع تلقی می شد كه مستوجب توهين ها و برخوردهای شديد بود.

روزهايی كه افرادی بخاطر داشتن يک دستگاه ساده ويدئو و يا چند نوار فيلم جريمه شدند، شلاق خوردند و بعضا به زندان افتادند، روزهايی كه كلاسهای ورزشهای مفرح رزمی در پشت پستوها و زيرزمينها و به دور از چشم از ما بهتران برگزار می شد و جوانانی كه كونگ فو كار می كردند لااوبالی و ولگرد بودند!

روزگاری كه حتی مانتويی بودن هم مستوجب نگاه تحقيرآميز از جانب عده ای تنگ نظر و كوته فكر بود و اگر مانتويی هم بود بايد بر روی زمين كشيده می شد و اگر يک سانتيمتر مانتويی كوتاه می شد زمين و زمان را به هم می دوختند.

اما همين افراد حتی توانايی درک آنرا هم نداشته و ندارند كه در مقابل هر چه بايستند علم و تكنولوژی با سرعتی سرسام آورتر حتی از سرعت نور در حال پيشرفت است.

حالا ديگر ماهواره ها در پستوی هر خانه ای كاملا عادی است، يک گوشی ساده موبايل كه در دست همه هست به طرفه العينی هر آنچه اراده كنيد از شير مرغ تا جان آدميزاد در دسترستان قرار می دهد، و جالب است اينكه همان تفكرات سطحی كه چنان روزهای دشواری را برای ملت درست می كردند حالا اولين بهره برداران از ثمره اين دانش و تكنولوژی هستند، حالا ديگر همه جور موسيقی و نمايش آلات موسيقی كاملا مجاز است، ديگر مانتوها از جلو باز هم فراتر رفته كه بلوز و شلوار هم ديگر عادی شده و اگر خانمی را با سر برهنه در پشت ماشين و يا حتی در انظار عموم هم ببينند ديگر چندان تعجب برانگيز نخواهد بود، و شايد همه اينها ماحصل همان فشار های اقتصادی و دغدغه های معيشت باشد كه آنچنان ملت و بويژه دولتمردان را به خود مشغول ساخته كه ديگر مجال و جرئتی برای گير دادن به مردم نمی يابند و علی الخصوص با دنيای سراسر رسانه ای امروز كه كوچكترين برخورد نامناسب و مواجهه ناموجه با مردم بلافاصله در بوق و كرنای رسانه ای می شود و برای عاملان بی منطق آن هزينه های هنگفت دارد، و شايد همه اينها از بركات حاصل از فشار های اقتصادی باشد.

خوب چشم عقلمان را باز كنيم كه ديروز كجا بوديم، امروز كجا هستيم و مهمتر از همه آنكه فردا كجا خواهيم ايستاد.

به اميد فرداهايی بهتر برای ايران سرافراز

محسن اختياری

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا