محسن اختياری

به گزارش یزدفردا: از آنجايی كه اكثريت نيروی كار جامعه ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی حقوق بگير هستند افزايش حقوق ساليانه دغدغه بسيار مهمی است كه مستقيما با سرنوشت درصد قابل توجهی از جمعيت كشور در ارتباط است، از همين رو ميزان اين افزايش حقوق نمود عينی از توجه به برقرار و يا عدم برقراری عدالت در سطح جامعه است.

متاسفانه در تمامی سالهای گذشته درصد يكسان افزاش حقوق كه بر تمامی حقوق بگيران اعمال می شد نمود كاملا مشخصی از بی عدالتی بود كه سال به سال فاصله فقير و غنی را افزايش می داد بطوريكه كسی كه حقوق بيشتری دريافت می كرد با اين درصد ثابت به همان نسبت هر ساله ميزان افزايش حقوقش هم بسيار بيشتر از حداقلی ها بود و سال به سال شكاف طبقاتی را افزايش می داد.

برای رفع اين بی عدالتی و نقيصه محرز كه سالها به آن توجهی نشده بود چاره ای انديشيده شد كه عبارت بود از افزايش پلكانی هر ساله حقوقها كه سال به سال تفاوتها را كاهش داده و گامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.

در سال جاری نيز برای افزايش حقوقها در سال آتی به هر دليل ممكن ابتدا مقادير ثابتی همچون 10 درصد شايع شده بود كه كاملا همان رويه بی عدالتی های قبل در آن مشهود بود و از طرفی با تورم و گرانی های حال حاضر در جامعه با هيچ عقل سليمی سازگار نبود.

اما بحثي كه اين روزها مطرح است افزايش پلكانی حقوقهاست بگونه اي كه از 60 درصد برای حداقلی ها شروع شده و در نهايت برای دريافتی های بالای بيست ميليون به صفر می رسد.

اميدواريم در راستای تحقق شعارهای دولت حاضر اينگونه شايعات جامه عمل بگيرد و گامی در راستای برقراری عدالت و كاهش شكاف عميق بين فقرا و اغنيا برداشته شود.

به اميد فرداهايی بهتر برای ايران سرافراز

محسن اختياری

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا