به گزارش یزدفردا: ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا