به گزارش یزدفردا: براساس مشاهدات یزدفردا، محسن ابوترابی به محی الدینی برای تصدی شهرداری یزد رای داد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا