به گزارش یزدفردا: لیست کامل نتایج انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر یزد.

بسمه تعالى
فرم شماره 31
آگهى نتيجه انتخابات
تاریخ: 1400/03/29

بدين وسيله به اطلاع کليه اهالى محترم شهر يزد تابع شهرستان يزد استان يزد ميرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 ،نتايج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر يزد به ترتيب دارندگان بيشترين رأی به شرح ذيل مى باشد:

1 -آقای محسن ابوترابي نام پدرحسن دارای 29630 رأی
2 -آقای مرتضي شايق نام پدرميرزا علي دارای 28351 رأی
3 -آقای غلامحسين دشتي رحمت آبادی نام پدرمحمد على دارای 27407 رأی
4 -آقای سيدمحمدناصر حيدری نام پدرسيدعلي رضا دارای 24155 رأی
5 -خانم بي بي فاطمه حقيرالسادات نام پدرسيد جواد دارای 23991 رأی
6 -آقای عزيزاله سيفي اشكذری نام پدرحسين دارای 22374 رأی
7 -آقای محمدباقر پارسائيان نام پدرصفرعلي دارای 21166 رأی
8 -خانم فاطمه زارع بيدکي نام پدراکبر دارای 19783 رأی
9 -آقای محمدمهدی نيكونژاد نام پدرعلى اکبر دارای 19392 رأی
10 -آقای مجيد تجمليان نام پدرعلى دارای 18612 رأی
11 -خانم فخرالسادات خامسي هامانه نام پدرسيدمهدی دارای 17500 رأی
12 -آقای محمدعلي اعتباری نام پدرحسين دارای 17195 رأی
13 -آقای احمد ترکماني نام پدرمحمد دارای 12933 رأی
14 -آقای مهدی کاشفي زاده نام پدرمحمد دارای 11564 رأی
15 -آقای سيدمحمدعلي پاك نژاد نام پدرسيدرضا دارای 8477 رأی

16 -خانم مريم هدايتي نام پدرعلي دارای 8026 رأی

17 -خانم عاليه مهرابي مريم آبادی نام پدراحمد دارای 7956 رأی
18 -آقای محسن عباسي هرفته نام پدرمحمدرضا دارای 7776 رأی
19 -خانم سميه گلابگيريان نام پدرمحمد دارای 6271 رأی
20 -آقای حميدرضا مطهريان نام پدرمحمد رضا دارای 5324 رأی
21 -آقای محمدرضا جوکار نام پدرمحمد دارای 4763 رأی
22 -خانم مريم شايق نام پدرمحمدعلي دارای 4431 رأی
23 -آقای محمدفاضل يوسفي نام پدرفلامرز دارای 4032 رأی
24 -آقای مهدی مجاهدفر نام پدرمحمدحسين دارای 3483 رأی
25 -آقای علي حسن آبادی نام پدرمحمدحسين دارای 3424 رأی
26 -آقای محمود فلكيان نام پدرمحمدرضا دارای 3343 رأی
27 -آقای ابوالفضل دهقان طزرجاني نام پدربمانعلي دارای 3268 رأی
28 -آقای محمدحسين رادمنش نام پدرعلى دارای 3063 رأی
29 -آقای محمدحسين ميرحسيني نام پدررمضان دارای 2925 رأی
30 -آقای سيداحمد ميرزائي نام پدرسيدرضا دارای 2685 رأی
31 -خانم فاطمه رادخواه نام پدرمحمدصادق دارای 2661 رأی
32 -آقای حسين آنتيكڃي نام پدرمحمدعلى دارای 2569 رأی
33 -خانم فاطمه السادات مزيدی شرف آبادی نام پدرسيدکاظم دارای 2387 رأی
34 -آقای مهدی يزديان نام پدراکبر دارای 2311 رأی
35 -خانم فاطمه غياثي طرزی نام پدرعلي دارای 2276 رأی
36 -خانم زهراالسادات حيدری نام پدرسيدعلى اصغر دارای 2265 رأی
37 -خانم مرجان آواره صدرآبادی نام پدررضا دارای 2232 رأی
38 -آقای علي ميرشمسي نام پدرميرزاصادق دارای 2044 رأی
39 -آقای محسن صحراکاری نام پدرحسن دارای 1988 رأی
40 -آقای مجيد زرگر نام پدراکبر دارای 1982 رأی
41 -آقای احمد ابراهيمي صدرآبادی نام پدرعلى دارای 1970 رأی
42 -خانم سميرا احمدی نام پدرمحمدحسن دارای 1862 رأی
43 -آقای حسين ابراهيمي صدرآبادی نام پدربمانعلي دارای 1823 رأی
44 -آقای محمد على فتحى نام پدرمحمد قاسم دارای 1786 رأی
45 -آقای عبدالحسين ابراهيمي نام پدرابراهيم دارای 1745 رأی
46 -خانم آزيتا رحيمي گرگين آبادی نام پدرمحمود دارای 1728 رأی
47 -آقای جلال ياوری نام پدرحسين دارای 1705 رأی
48 -خانم منصوره زارع نام پدرمحمد دارای 1669 رأی
49 -آقای سيدمهدی رضوی نيا نام پدرسيدمحمد دارای 1627 رأی
50 -آقای سعيد مطهری نام پدرحسن دارای 1604 رأی
51 -آقای محمدحسين بهشتيان نام پدرمحمد دارای 1563 رأی
52 -آقای صادق هدايتي نام پدردخيل محمد دارای 1516 رأی

53 -خانم زهراء دهقان نام پدرمحمدحسين دارای 1410 رأی

54 -آقای سيدمحمد عرب نام پدرسيدنصير دارای 1407 رأی
55 -آقای علي رضا آخوندی خضرآباد نام پدراحمد دارای 1396 رأی
56 -آقای هادی هرمان نام پدرعباس دارای 1379 رأی
57 -آقای علي خباز نام پدرجلال دارای 1367 رأی
58 -آقای سيدمحمد زارع نام پدرسيدحسين دارای 1347 رأی
59 -آقای محمدمحسن ياوری نام پدرمحمدکاظم دارای 1346 رأی
60 -خانم فاطمه باقي نسب يزد نام پدرمحمدحسين دارای 1326 رأی
61 -آقای سيدمحمدحسين متقي نام پدرسيدمحمد دارای 1324 رأی
62 -خانم رويا زارع زاده نام پدرمحمدرضا دارای 1312 رأی
63 -آقای علي خباززاده يزدی نام پدرمحمدرضا دارای 1271 رأی
64 -آقای احسان دهقاني نام پدرعلي اکبر دارای 1240 رأی
65 -آقای سيدعبداله طباطبائي نام پدرسيد حسين دارای 1204 رأی
66 -آقای حمزه مسعودی زاده نام پدرمحمدحسين دارای 1198 رأی
67 -خانم پريسا پاك چشم نام پدرمحمدمهدی دارای 1197 رأی
68 -آقای هادی ملانوری شمسي نام پدرمحمد دارای 1162 رأی
69 -خانم مرضيه قائم مقامي نام پدرحبيب الله دارای 1155 رأی
70 -آقای سيدحسين استقامت نام پدرسيدعلي دارای 1113 رأی
71 -آقای سيدمهدی حسيني بافقي نام پدرسيداحمد دارای 1098 رأی
72 -خانم عذرا خيرانديش نام پدرعباسعلى دارای 1089 رأی
73 -خانم سيما زارع شحنه نام پدرمحمدرضا دارای 1064 رأی
74 -آقای علي شكوهي بافقي نام پدرمحمدرضا دارای 1062 رأی
75 -آقای سيدمجتبي فروزان نيا نام پدرسيدمرتضي دارای 1038 رأی
76 -خانم فاطمه منصوری محمدآبادی نام پدرنوراله دارای 1033 رأی
77 -آقای احمد عبدی نام پدرعباسعلي دارای 1024 رأی
78 -آقای محمد اسلامي نام پدراحمد دارای 1022 رأی
79 -آقای سيدمهدی طباطبائي کرين نام پدرسيدعزت دارای 997 رأی
80 -آقای حامد سليمي منشادی نام پدرحميدرضا دارای 989 رأی
81 -آقای مصطفي صادقيان نام پدرمحمدحسين دارای 979 رأی
82 -آقای سيدمصطفي موسوی نام پدرسيدمحمد موسوی دارای 966 رأی
83 -آقای محمد حسين اللهي نام پدرجليل دارای 950 رأی
84 -آقای اميررضا صادقيان نام پدرعباس دارای 948 رأی
85 -آقای سعيد آدمي زاده نام پدرمحمدحسين دارای 943 رأی
86 -آقای محمدحسين کاوه يزدی نام پدرمحمد دارای 936 رأی
87 -آقای سيدامين حسيني زاده نام پدرسيدمهدی دارای 928 رأی
88 -آقای حامد احتشامي نام پدرعبداله دارای 923 رأی
89 -خانم بي بي ليلا ميرفخرالديني نام پدرسيد مهدی دارای 913 رأی
90 -آقای سعيد فرشي نام پدرمحمود دارای 897 رأی

91 -آقای عليرضا ميرحسيني نام پدرمحمد دارای 888 رأی
92 -آقای مهدی رضائي مقدم نام پدرکاظم دارای 854 رأی
93 -آقای سيدمظفر ميروکيلي نام پدرسيدابراهيم دارای 848 رأی
94 -خانم نجمه قادريان نام پدرحسين دارای 837 رأی
95 -آقای علي ابراهيمي نسب شهربابكي نام پدررضا دارای 836 رأی
96 -آقای اصغر جوادپور نام پدرجواد دارای 832 رأی
97 -آقای ولي اله حفيظي نام پدرمحمدعلي دارای 825 رأی
98 -آقای حميدرضا سالم نام پدراکبر دارای 821 رأی
99 -آقای مهدی رضائي نام پدرعلي دارای 808 رأی
100 -آقای محمدهادی دهقاني اشكذری نام پدرعلى اکبر دارای 802 رأی
101 -آقای مهدی ولي زاده بنستاني نام پدرحسين دارای 799 رأی
102 -آقای حميدرضا گلزارفر نام پدرعلي اصغر دارای 784 رأی
103 -آقای سيدمحمدرضا موسوی بيوکي نام پدرسيدحسين دارای 776 رأی
104 -آقای حميد عابديني نام پدرمحمدحسين دارای 751 رأی
105 -آقای محمدرضا نعمتي نام پدرمحمدحسن دارای 748 رأی
106 -خانم اعظم صديقي خويدك نام پدرحسن دارای 741 رأی
107 -آقای مهدی رحماني شمسي نام پدرابوالقاسم دارای 741 رأی
108 -آقای محمدرضا دهقان بنادکي نام پدرابوالقاسم دارای 721 رأی
109 -آقای مجيد احمدی نام پدرحسن دارای 712 رأی
110 -آقای مجتبي شامخي نام پدرحسين دارای 709 رأی
111 -آقای علي اكبر دهقان طزرجاني نام پدرحسين دارای 706 رأی
112 -آقای سيدعلي اصغر ميررحيمي نام پدرسيدعلى دارای 703 رأی
113 -آقای علي غلامي جواديه نام پدرمحمد دارای 702 رأی
114 -آقای بهروز اسلامي نام پدراکبر دارای 696 رأی
115 -آقای رضا قافي نام پدرکاظم دارای 691 رأی
116 -آقای رضا سليمي حجةآبادی نام پدرمحمدحسن دارای 687 رأی
117 -آقای شهاب مصدق منشادی نام پدرناصر دارای 672 رأی
118 -آقای مهدی فاتحي نيا نام پدرابراهيم دارای 660 رأی
119 -آقای حميدرضا حسن زاده نائيني نام پدرعلي دارای 648 رأی
120 -آقای محمد زارع حسين آبادی نام پدرعباس دارای 640 رأی
121 -آقای امين احمدی نام پدرمحمدرضا دارای 639 رأی
122 -آقای محسن عبادتيان نام پدرمحمدحسن دارای 631 رأی
123 -آقای عليرضا دهقان نيری نام پدراحمد دارای 593 رأی
124 -آقای رضا طاهری نام پدربمانعلي دارای 592 رأی
125 -آقای مجيد کريمي نام پدرعلى محمد دارای 571 رأی
126 -آقای فرهاد سعادت نام پدرعزيزاله دارای 569 رأی
127 -آقای محمدرضا کارگرخيرآباد نام پدراحمدعلى دارای 557 رأی
128 -آقای مهدی دهقان طزرجاني نام پدررضا دارای 554 رأی

129 -آقای محمدجواد دهقاني سانيج نام پدرمحمدعلي دارای 549 رأی
130 -آقای مهدی نسيم سبحان نام پدرمحمود دارای 548 رأی
131 -آقای محمدرضا علي بيكي نام پدرغلامحسين دارای 545 رأی
132 -آقای مصطفي صابری حسين آباد نام پدرعلي محمد دارای 499 رأی
133 -آقای عليرضا جام نام پدرغلامرضا دارای 492 رأی
134 -آقای محمدرضا خواجه امينيان نام پدرکاظم دارای 483 رأی
135 -آقای احسان رحيمي ندوشن نام پدرجمال دارای 480 رأی
136 -آقای بهزاد زارع سخويدی نام پدرنظرعلي دارای 476 رأی
137 -آقای سيدمحسن ميری صالح آباد نام پدرسيدعلي دارای 473 رأی
138 -آقای پرويز افخمي اردکاني نام پدرمحمد دارای 462 رأی
139 -آقای شهاب انوری تفتي نام پدرمحمداسماعيل دارای 461 رأی
140 -آقای حميدرضا نجفي کپورچالي نام پدرحسين دارای 455 رأی
141 -آقای احمد حاجي مرادی نام پدردخيل محمد دارای 454 رأی
142 -آقای يوسف غفاری نام پدرآزاد دارای 447 رأی
143 -آقای يعقوب مرادی طيبي نام پدرعلى اصغر دارای 438 رأی
144 -آقای جلال هرندی مقدم نام پدرناصر دارای 426 رأی
145 -آقای سيدصادق شمس امامزاده نام پدرسيدنصراله دارای 418 رأی
146 -آقای محمدحسين زنده نور نام پدرمرتضي دارای 418 رأی
147 -آقای علي اكبر دهقان پورحسين آبادی نام پدرميرزاعباس دارای 418 رأی
148 -آقای محمدعلي شرقي نام پدرحسين دارای 417 رأی
149 -آقای محمدمهدی زينيا نام پدرعلي محمد دارای 412 رأی
150 -آقای محمد موج کار نام پدرمنصور دارای 387 رأی
151 -آقای فرهاد صالحي نام پدراميد على دارای 384 رأی
152 -آقای ناصر سلطاني اسمعيلي نام پدرعلى دارای 380 رأی
153 -آقای مهدی زارع محمودآبادی نام پدرحسين دارای 377 رأی
154 -آقای اميد قيامي خضرآباد نام پدرکاظم دارای 372 رأی
155 -آقای عليرضا زارعيان باغبيد نام پدرحسن دارای 356 رأی
156 -آقای محمدحسن پورمقدس نام پدراحمدعلي دارای 351 رأی
157 -آقای علي نقصان محمدی نام پدراحمد دارای 336 رأی
158 -آقای جمال کوشكي نام پدرمحمدرضا دارای 332 رأی
159 -آقای قاسم احديت نام پدرولى دارای 324 رأی
160 -آقای مجتبي پنابادی نام پدرمهدی آقا دارای 323 رأی
161 -آقای وحيد صفوی زاده نام پدرمجيد دارای 322 رأی
162 -آقای ابوالقاسم منتظرالحجه نام پدرحاجر رضا دارای 317 رأی
163 -آقای محمدعلي پورمقدس نام پدرمحمدکاظم دارای 309 رأی
164 -آقای محمدجابر رضائي بيداخويدی نام پدرحسين دارای 307 رأی
165 -آقای ناصر منصوری مجومرد نام پدرعلي رضا دارای 298 رأی
166 -آقای محمد صديقي نام پدرمحمد حسين دارای 292 رأی

167 -آقای محمدمهدی کلانتری مزرعه نو نام پدرمحمدحسين دارای 292 رأی

168 -آقای محمدعلي بهروان نام پدراصغر دارای 290 رأی
169 -آقای محسن بي شمار نام پدرمحمدحسين دارای 289 رأی
170 -آقای محمدعلي سرداری زارچي نام پدرقنبرعلى دارای 276 رأی
171 -آقای محسن نوه آقائي نام پدراحمدعلى دارای 254 رأی
172 -آقای ابوالفضل شيرخاني نام پدرعلي دارای 253 رأی
173 -آقای بهزاد دانشي کهني نام پدرحسن دارای 253 رأی
174 -آقای علي طاهری حسين آباد نام پدرتقي دارای 228 رأی
175 -آقای سيداميرحسين طبائي عقدائي نام پدرسيداحسان اله دارای 226 رأی
176 -آقای حسين شمسي نياجوزم نام پدراحمد دارای 216 رأی
177 -آقای هادی نعلبندی نام پدرحسن دارای 148 رأی

اينک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده 70 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى شهر و روستا ، از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت دوروز هيأت اجرايى در محل فرمانداری آماده قبول شكايات انتخاباتى مى باشد.

شكاياتى قابل رسيدگى خواهد بود که مشخصات شاکى يا شاکيان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار يا سكونت و امضای شاکى يا شاکيان را داشته باشد.

فرماندار شهرستان يزد

سيدمحمد رستگاری

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا