به گزارش یزدفردا: خبرها حکایت از پیشتازی: غلامحسین دشتی، عباسی هرفته، خامسی، شایق، ابوترابی، سیفی دارد.

هنوز شمارش آرای ۱۰ صندوق از صندوق های با رای بالا شمارش نشده و امکان تغییر در لیست قطعا وجود دارد.
منتظر اخبار تکمیلی در یزدفردا باشیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا