به گزارش یزدفردا: منتخبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر مجومرد

اعضای اصلی:

صفر دهستانی مجومرد ۱۳۶۱ رأی
سیدرضا هاشمی ۱۰۸۳ رأی
محمدعلی حاتمی ۱۰۴۲ رأی
سیدمرتضی هاشمی مجومرد ۹۸۸ رأی
کاظم کرمی ۹۱۲ رأی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا