به گزارش یزدفردا: با پایان شمارش اعضای شورای شهر شاهدیه یزد مشخص شدند.

علی میرجلیلی خالصی
حسین سلطانی گردفرامرزی
محمد جواد رضایی
سید محمد جعفر میرجلیلی
مجید میرجلیلی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا