به گزارش یزدفردا، آیا تغییر در اعضای شورای شهر پنجم حتمی است؟!
آیا باید منتظر حضور آقای مهدی کارگران بافقی در شورای شهر پنجم باشیم؟!
آیا باعنایت به ماده 32 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی به تاریخ 14/5/1396 ، یکی از اعضای شورای شهر بافق که چندین ماه است در سمت ریاست یکی از بانکها قرار گرفته ، باید از عضویت شورا کناره گیری کرده و عضو جدید به شورای شهر اضافه گردد؟

در متن بنددوم ماه 32 این قانون آمده است:

استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارت استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارت کل، معاونین ادارت کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، روسای دانشگاهها( دولتی وغیردولتی) و روسای شعب آنها، روسای بانکها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان مهندسی، رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلا ،روسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا، و مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده واحده-آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای (1) و (2) ماده قانون پس از عضویت در شوراهای یادشده نیز تسری دارد یا خیر؟
نظر مجلس:بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (32) منافات دارد.

با این حساب اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی هم برای حضور در شورای اسلامی شهر راهی ندارند.

ایا خود رییس شورا یا بانک نبایست شفاف و روراست با مردم برخورد میکرد و در یکی از دو پست میماند؟؟

چکسانی از این قانون خبر داشتند و مماشات کردند؟؟

شاید خبر نداشتند!
یعنی هیچ کس قانون را نمیداند؟

بازی از محل منافع مردم؟!

نویسنده: وارده به یزدفردا

  • نویسنده : وارده به یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا