یزد فردا:احمدي نژاد با بيان اينکه "ملت ايران در مسير تبعيت از اخلاق پيامبر اسلام هستند"، در توصيف اخلاق پيامبر گرامي اسلام گفت: پيامبر ما در همه جهات، اوصاف و رفتار و عملکرد و اخلاق الگو بوده اند. پيامبر ما در اخلاق سر آمد روزگار و تاريخ بشريت بوده اند.
رييس جمهوري در دومين دور سفر استاني خود به استان يزد و در جمع مردم اين استان، با بيان اينکه "جامعه اي که در صراط الهي حرکت کند، اسوه و الگو خواهد بود"، ادامه داد: جامعه اسلامي بايد از بهترين اخلاق برخوردار باشد؛ وقتي مي بينيم پيامبر عزيز ما اهل اين ويژگي ها هستند، جامعه نيز بايد اين ويژگي ها را داشته باشد.
وي پيامبر اسلام را اهل گذشت و عفو، مهرباني و حلم، کرامت و سخاوت، صبر و استقامت، خيرخواه براي همه بشريت و داراي رافت و مدارا و نرمخويي با همه مردم و ... خواند و ادامه داد: پيامبر ما اهل ايثار و فداکاري و مدافع همه مظلومان و در مقابل ظالمان بود.
احمدي نژاد ادامه داد: آحاد جامعه اسلامي بايد متوجه اخلاق پيامبر باشند و در جهت اخلاق ايشان حرکت کنند و تلاش کنند خود را به اخلاق پيامبر نزديک کنند.
به گفته او، چنين جامعه اي که براي شبيه شدن به پيامبر، تلاش کند اخلاق نبوي مي يابد.
وي ادامه داد: جامعه اي که در آن مردم پيامبر و امام خود را تبعيت کنند، حليم و بردبار، صبور و رئوف و نجيب و ... خواهد بود. چنين جامعه اي مدافع مظلومان و دشمن ستمگران مي شود و امت وسط، الگو و نمونه خواهد شد.
رييس جمهور با بيان اينکه "پيامبر ما عادل و مامور به اجراي قسط و عدالت بود"، ادامه داد: امت تابع پيامبر بايد امت عدالت گستر در بين خود و در ارتباط با ساير ملل و کشورها و دولت ها باشد. اگر از پيامبر تبعيت کرده و ويژگي هاي پيامبر را در جامعه زنده کنيم، شاهد و الگو و نمونه و حجتي براي ساير ملت ها خواهيم شد.
به عقيده احمدي نژاد فراهم کردن لوازم و مقدمات و مقتضيات را براي نيل مردم به نقطه الگو و شاهد يکي از وظايف و ويژگي هاي دولت اسلامي است.
وي توضيح داد: دولت اسلامي بايد مروج ارزش هاي انساني و متعهد به اخلاق حسنه باشد.
رييس جمهوري خطاب به همکاران خود در سراسر ايران و دستگاه هاي اجرايي در همه قوا گفت: هر کس هر جا باشد بايد متعهد به اخلاق حسنه و حلم و بردباري و امانت و عدالت باشد. وي بايد متعهد به دفاع از حقوق مردم و خدمتگزاري به آنان و وفادار به آرمان هاي ملت بزرگ ايران باشد.
احمدي نژاد گفت: هر نهاد و دستگاه بايد بر حسب وظايف خود در بستر عدالت و اخلاق کريمه و مجاهدت و وظيفه شناسي و استقامت در راه خدمت به مردم قدم بر دارد.
وي خطاب به مردم نيز اضافه کرد: مردم بايد ياري کنند. خود متخلق به اخلاق نبوي باشند و يکديگر و جامعه را به اخلاق پيامبري دعوت کنند و دولت و حکومت و دستگاه هاي حکومتي را به ايمان و عمل صالح و عدالت سفارش کنند.

یزد فردا110

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا