یزدفردا -سعید صادقی مقدم "هر سال با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، مدیران مدارس از اولیاء دانش آموزان برای شركت در جلسه انجمن اولیاء و مربیان در یكی از روزهای پاییزی دعوت بعمل می آورند و دعوتنامه را به دانش آموز می دهند تا مراتب را به اطلاع اولیاء خود برساند و از آنان بخواهد كه حتما در جلسه شركت كنند و دعوتنامه را برای تحویل به مدیریت مدرسه و اثبات حضور در جلسه به همراه داشته باشند.

برخی از خانواده ها چون سالهای قبل در اینگونه جلسات شركت نموده اند و از آنان در خواست كمك مالی برای رفع كمبودها و خرید وسایل و تجهیزات و مرمت ساختمان مدرسه و... شده است برای حضور در چنین جلساتی از خود آنچنان میل و رغبتی نشان نمی دهند و اگر هم شركت كنند بخاطر این است که دعوتنامه را تحویل دهند تا فرزندشان مورد بی مهری قرار نگیرد.

اگر در طول هر سال تحصیلی آموزشگاه ها برنامه ریزی صحیح و حساب شده ای داشته باشند و با پرهیز از طرح مسائل مالی زمینه ای را فراهم كنند كه اولیاء دانش آموزان با ذوق و علاقه در جلسه انجمن اولیاء و مربیان شركت كنند با تفاهم و همفكری و همكاری مربیان آموزشگاهها و اولیاء دانش آموزان بسیاری از مشكلات آموزشی و تربیتی امیدهای آینده كشور حل خواهد شد. البته در نظر گرفتن زمانی مناسب برای تشكیل جلسه به منظور حضور بیشتر مدعوین، استفاده از كارشناسان متخصص و مجرب جهت سخنرانی و بیان مسائل تربیتی و آموزشی می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

از طرف دیگر بودجه ای كه برای تعلیم و تربیت اختصاص می یابد در حدی نیست كه پاسخگوی نیاز آموزشگاه ها باشد لذا علی رغم اینكه آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی از مدارس می خواهد كه بایت ثبت نام دانش آموزان وجهی دریافت نكنند با اینحال، برخی مدیران و معلمان از سر ناچاری درخواست كمك و مساعدت می نمایند.

اگر كمكهایی كه به مدرسه می شود بصورت داوطلبانه باشد بسیار نیكو و پسندیده است و در این راستا می توان خانواده هایی را كه از توان مالی بالایی برخوردار هستند در جلسه ای جداگانه دعوت شوند تا علاوه بر مربیان، یكی از افراد خیر و باتجربه در ارتباط با كمبودها و نارساییها و ضرورت كمك به مدرسه با مدعوین صحبت كند که قطعا اتخاذ چنین شیوه هایی می تواند در رفع مشكلات مالی تاثیر گذار باشد و در كنار آن برگزاری متداوم جلسات اولیاء و مربیان به صورت فصلی نیز تاثیر بسزایی خوااهد داشت.

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا