نشست های مناظره ای با مسئولین توسط خانه احزاب استان یزد -قسمت دومسئوال رضایی دبیر جمعیت موتلفه استان به عنوان اولین سئوال احزاب حاضر .; که پاسخی نیاز نداشت

یزدفردا:ابتکار خانه احزاب در نشست با مسئولین و مناظره ها
مهندس سفید رییس شورای اسلامی شهر یزد در اولین نشست خانه احزاب با مسئولین استان  از نا گفته های  انتخاب شهر دار گفت
سئوال رضایی دبیر جمعیت موتلفه استان به عنوان اولین  سئوال احزاب حاضر .; که پاسخی نیاز نداشت

فیلم در زیر ببینید:

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران