پهلوانان ایران از سده هفتم هجری تا پیش از رسمی شدن:

 • پهلوان فیله همدانی (سده هفتم هجری)
 • پهلوان محمودبن ولی‌الدین خوارزمی پوریای ولی (سده هشتم)
 • پهلوان محمد ابوسعید (سده نهم)
 • پهلوان نداقی عراقی اصفهانی (سده دهم)
 • پهلوان بیک قمری (سده دهم)
 • پهلوان میرزابیک کاشی (سده یازدهم)
 • پهلوان کبیر اصفهانی (سده یازدهم)
 • پهلوان موسی خمیس گرزدین وند (اوایل سده سیزدهم)
 • پهلوان لندره دوز
 • پهلوان عسگر یزدی
 • پهلوان محمد مازار
 • پهلوان ابراهیم حلاج یزدی (یزدی بزرگ)
 • پهلوان سید علی
 • پهلوان شعبان سیاه
 • حاج‌حسن بدآفت
 • پهلوان حاج‌نایب رضاقلی
 • پهلوان حسین گلزار کرمانشاهی
 • پهلوان اکبر خراسانی
 • پهلوان محمد عبدل یزدی
 • پهلوان ابوالقاسم قمی
 • پهلوان سیدعلی حق شناس کمیاب
 • پهلوان حاج‌محمدصادق بلورفروش
 • پهلوان سیدحسن رزاز معروف به شجاعت (سده سیزدهم به بعد)
 • پهلوان حاج قاسم غفاری (ملقب به قاسم کوتول)
 • نویسنده : یزد فردا
 • منبع خبر : خبرگزاری فردا