روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد

توزیع 26 تن بذور پرورشی 2 و 3 گندم و جو تولیدی مزارع مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزد26 تن بذر انواع گندم و جو پرورشی 2 و 3 ، تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد در سطح استان و سایر مناطق کشور توزیع شد. ارقام گندم شامل سیوند، نارین، سیستان، بهاران و لاین 15-90-MS و ارقام جو شامل نصرت ، خاتم و مهر می باشد.

 

این بذور علاوه بر سطح استان یزد به سایر استانها از جمله اصفهان، قم، سمنان، کرمان، خراسان جنوبی و شمالی و هرمزگان ارسال گردیده است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران