مدیرکل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شدطی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، میرحافظ امیرآزاد به سمت مدیرکل امور مالی این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، میرحافظ امیرآزاد را به سمت مدیرکل امور مالی این سازمان منصوب نمود.

در این حکم آمده است:

نظر به اهمیت و جایگاه مدیریت امورمالی در پیشبرد اهداف سازمان و با عنایت به شایستگی و تجربیات ارزشمندجنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به موجب این حکم بعنوان مدیرکل امورمالی منصوب می گردید. شایسته است در خصوص موارد ذیل اهتمام جدی معمول گردد.

-انجام اصلاحات ساختاری و بهبود فرایندها در مدیریت امورمالی به منظور چابک سازی سازمان، افزایش کیفیت و شفافیت و تسریع در امور.

- شناسایی و بکارگیری نیروهای توانمند، متعهد وکارآمد براساس اصل شایسته سالاری و رعایت عدالت سازمانی جهت ایجاد رضایت مندی شغلی کارکنان.

- بروز رسانی کلیه فعالیتهای امورمالی بخصوص در حوزه حسابداری تعهدی.

- هماهنگی و ارتباط موثر و مستمر با ادارات کل استانی، کنترل و نظارت و ارائه طریق اصلاح و بهبود.

-کنترل مستمر مبنی بر اجرای قوانین، مقررات و انضباط مالی.

- انجام نظارت و بررسی مطالعات مالی و ارائه گزارشات دوره ای به منظور اخذ تصمیم.

-آموزش مستمرکارکنان جهت آشنایی با روش های نوین مالی.

-همکاری و هماهنگی با دفتر برنامه ریزی، بودجه و نوسازی جهت اجرایی نمودن موضوع بودجه ریزی عملیاتی.

-بهره­گیری اثربخش از نرم افزارهای مالی جهت تسهیل فرایندها، گزارش­گیری دقیق و به موقع با حفظ ارتباط با سایرسیستم های اطلاعات مدیریت.

-نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی و سایر گزارشات سازمان و همچنین تهیه گزارشات بصورت فصلی.

امید است در سایه توجهات خداوند متعال و بهره مندی از همکاری صمیمانه معاونین، مدیران و سایر همکاران سازمان و ادارات کل در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.


 دانلود فايل : آزاد.jpg ( 1043KB )
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران