جلسه ستاد سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزدمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان از تشکیل جلسه ستاد سنجش و ارزشیابی مهارت این اداره کل خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ؛ افضلی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در تکمیل خبر افزود: این جلسه با هدف بررسی  چالشها و احصای مشکلات اجرایی در روند فعالیت ها و فرآیندهای مربوط به برگزاری آزمونهای تئوری و عملی ، ارائه راهکارها و اخذ پیشنهادات در بهبود عملکرد و تسریع در ارائه خدمات و پاسخگویی بهتر به متقاضیان تشکیل گردید.

افضلی با تاکید بر استمرار این جلسات و اقدامات کارشناسی خواستار پیگیری مجدانه اولویت های تعیین شده از سوی سازمان متبوع و تسهیل و تسریع در تحقق فرآیندهای اجرایی و افزایش کیفیت و جایگاه گواهینامه های مهارتی گردید.

سلطانی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و دبیر ستاد مذکور در تشریح ضرورت برگزاری جلسه مذکور اظهارداشت : در این  جلسه به بررسی  و تصمیم گیری در خصوص نحوه تائید فرمهای ویژه آزمون های کاردانش استان ،بهینه سازی فضا و تجهیزات کارگاه سنجش مراقبت زیبایی مرکز خواهران و بحث و تبادل نظر در خصوص ارائه راهکارهای اجرایی در جهت هرچه بهتر برگزار شدن فرآیندهای سنجش و آزمونهای مهارتی عملی ویژه صنایع ساختمان پرداخته شد .

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در ادامه افزود : توسعه آزمونهای اکترونیکی و آنلاین در سطح شهرستانهای استان باید توسط روسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان ازطریق همکاری فرمانداری ها وادارات دولتی پیگیری گردد

سپس اعضاء ستاددر خصوص مباحث مطرحه شده به بحث وتبادل نظر پرداختند .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران