ابقاء انتصاب

ابقاء انتصاب رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزدطی حکمی از سوی آقای دکتر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشور ، آقای دکتر سید علی طباطبایی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد ابقاء گردید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران