گزارش تصویری از بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و هيئت همراه از روستاهای حلوان، پیستان و پیرحاجاتگزارش تصویری از بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و هيئت همراه از روستاهای حلوان، پیستان و پیرحاجات

گزارش تصویری از بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و هيئت همراه از روستاهای حلوان، پیستان و پیرحاجات 

عکس هادی یعقوبیانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران