بانو عامری، رقم ریالی هفت سین یزدی پاویون رییس جمهور و سفرا اعلام نماییدمحمد حسین تقوایی زحتکش :بانو بزگوار ونوس عامری، عضو شورای اسلامی شهر یزد؛ لطف کنید اگر اطلاع دارید نیکوست و اگر اطلاع ندارید بررسی و تحقیق نمایید در مجموع هزینه نهایی سفره هفت سین پاویون ریاست جمهوری و سفرا را به صورت ریالی اعلام نمایید.

 محمد حسین تقوایی زحمتکش

اینجانب "محمد حسین تقوایی زحمتکش" "یک شهروند یزد" هستم تصور میکنم شهروندان،به عنوان بالاترین مرجع سوال کننده از اعضای شورای اسلامی شهر یزد باشند البته از وبسایت تحلیلی خبری محمد حسین تقوایی زحمتکش "یزدفردا"  قدردانی میکنم که این فرصت را به عنوان شهروند یزدی برایم فراهم ساخت که سوالم را مستقیم و در قالب رسانه  از عضوشورای شهرم سوال کنم انتظار دارم  تا عضوی شورای شهر هم به سوال یک شهروند پاسخ دهد.

بانو ونوس عامری عزیز

به نظر می رسد بارها این ابهام توسط دست اندرکاران و اصحاب رسانه یزد حتی در روزنامه کشوری هم سوال شده است و اینک که این سوال در سطح افکار عمومی مطرح شده است حداقل به احترام  افکار عمومی و تاریخ پاسخ دهید.
چندان دور از انتظار نیست حداقل به سوال جمعی از شهروندان و یا حداقل به یک شهروند یزدی پاسخ صریح، شفاف، دور از حاشیه داده و رقمی ریالی فصل الخطاب همه حرفها و حدیثها را ذکر نمایید.
اگر  از دست اندرکار سفره هفت سین پاویون ریاست جمهوی و سفرا بوده اید که اعلام هزینه ها سهل تر خواهد بود و اگر به فرض، هیچ اطلاعی از طرح مذکور ندارید  تصور میکنم به عنوان یک شهروند یزدی میتوانم این انتظار داشته باشم که شما به عنوان یک عضو شورای اسلامی شهر یزد از دست اندرکاران این طرح حتی خارج از شورای شهر و شهرداری یزد سوال نموده و عدد نهایی به عنوان هزینه سفره هفت سین ریاست جمهور و سفرا استخراج و در نهایت به منظور جواب به یک شهروند یزدی به صورت یک عدد ریالی اعلام نمایید.
از صعه صدر و بزرگی اتان صمیمانه قدردانی میکنم طرح سوالم فراتر از هر موضوعی یک پاسخ صریح و شجاعانه می طلبد اینکه سفره هفت سین پاویون ریاست جمهوری و سفرا که در ایام عید سال 1397 خورشیدی از سوی یزدیها تدارک و چیده شده است در نهایت به صورت خرید یا کرایه اجناس و یا امانت تجهیزات، همچنین نقل انتقال آنها، دستمزد دوستان که طراحی واجرا نموده اند و هزینه رفت و آمد و اقامت دوستان در مجموع هزینه نهایی  طرح مذکور را به صورت کلی و جزیی چه  مبلغی شده است؟
باتشکر

محمد حسین تقوایی زحمتکش - یزدفردا - ونوس عامری - سفره هفت سین شورای اسلامی شهر یزد پاویون ریاست جمهوری پاویون سفرا  حسن روحانی

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش - یزدفردا - ونوس عامری - سفره هفت سین شورای اسلامی شهر یزد پاویون ریاست جمهوری پاویون سفرا  حسن روحانی

 

 

 

 

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش - یزدفردا - ونوس عامری - سفره هفت سین شورای اسلامی شهر یزد پاویون ریاست جمهوری پاویون سفرا  حسن روحانی

 

 

محمد حسین تقوایی زحمتکش - یزدفردا - ونوس عامری - سفره هفت سین شورای اسلامی شهر یزد پاویون ریاست جمهوری پاویون سفرا  حسن روحانی

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران