به منظور تامین سلامت گوشت مصرفی شهروندان صورت گرفت:

نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان يزد بر ورود 119هزار و سیصد و چهل و نه رأس دام به داخل استانمسئول قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی گفت: جهت تامین بخشي از گوشت مورد نياز استان، در یکسال گذشته تعداد 113هزار و نهصد و هشتاد و یک راس گوسفند و بز و 5368 نفر شتر به استان وارد شده است که تحت نظارت شبكه هاي دامپزشکی در كشتارگاه هاي دام استان كشتار شده است.

       مسئول قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی گفت: جهت تامین بخشي از گوشت مورد نياز استان، در یکسال گذشته تعداد 113هزار و نهصد و هشتاد و یک راس گوسفند و بز و 5368 نفر شتر به استان وارد شده است که تحت نظارت شبكه هاي دامپزشکی در كشتارگاه هاي دام استان كشتار شده است.

دکتر نرگس حسینی با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی - قرنطینه ای در امر حمل و نقل دام تصریح کرد: به منظور پیشگیری از ورود دام آلوده به استان و تبعات سوء ناشی از آن، از جمله بیماری های واگيردار دامي و همچنین بیماری های مشترک بین انسام و دام، اداره کل دامپزشکی طبق ضوابط و دستورالعمل های بهداشتي سازمان دامپزشکی كشور و با درخواست حق العمل كاران، اقدام به درخواست صدور مجوز حمل دام از استان های مبداء به مقصد كشتارگاه هاي دام استان مي نمايد.

وی در پایان ضمن اشاره به اينكه در حال حاضر هیچگونه محدودیتی جهت انتقال دام به مقصد کشتارگاه ها وجود ندارد و هرگونه مجوز حمل دام در قالب سيستم يكپارچه قرنطينه با كنترل نهايي در مبدأ و مقصد صادر مي شود، از دامداران درخواست نمود: از خریداری و جابجایی دام بدون اخذ مجوز دامپزشکی خودداری نمایند تا از بروز مخاطرات بهداشتی در این زمینه جلوگیری به عمل آید.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران