معرفی خلیل عفتی به عنوان رئیس اداره حقوقی شهرداری یزدخلیل عفتی از سوی شهردار یزد به عنوان رئیس ادره حقوقی شهرداری یزد معرفی شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد با صدور حکمی از سوی مهدی جمالی نژاد، آقای خلیل عفتی به عنوان رئیس اداره حقوقی شهرداری یزد منصوب شد.

شهردار یزد در این حکم بر پیگیری مسائل حقوقی و قضائی شهرداری در تعامل سازنده با دادگستری و دستگاه قضا و نیز سایر دستگاه های ذیربط با بهره گیری از دانش جامع حقوقی و دقت سازمانی و تسهیل گری مسیر شهرداری تأکید نموده است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران