انتصاب محمدحسین دهستانی به عنوان مدیر سرمایه انسانی شهرداری یزدبا انتصاب محمدرضا دشتی در سمت رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری یزد، محمدحسین دهستانی به عنوان مدیر جدید سرمایه انسانی شهرداری یزد معرفی شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد با صدور حکمی از سوی مهدی جمالی نژاد، محمدحسین دهستانی به سمت مدیر جدید سرمایه انسانی شهرداری یزد منصوب شد.

پیش از این محمدرضا دشتی در این سمت مشغول به خدمت بوده که وی نیز به تازگی با ابلاغ شهردار یزد و در سمت رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد معرفی شده است.

مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری یزد، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد، شهرداری حمیدیا و رئیس درآمدهای عمومی شهرداری یزد از جمله سوابق شغلی محمدحسین دهستانی می باشد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران