آیت ا... ناصری:

چشم اندازی برای 20 سال آینده شهر در نظر بگیریددر راستای تدوین برنامه استراتژیک شهر و شهرداری یزد، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در ادامه نظرخواهی از نخبگان، در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد حضور یافت و شاخص های وی را در توسعه شهر یزد جویا شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد در مسیر تدوین برنامه استراتژیک شهر و شهرداری، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری به دنبال نظر خواهی از نخبگان، با دو نفر از کارشناسان این حوزه، نظرات آیت ا... ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد را جویا شدند.

آیت ا... ناصری برای این منظور سفارش کرد برنامه ای تدوین شود تا با آمدن اشخاص بر هم نریزد، دوباره کاری نشود و امور ضروری در آن برجسته باشد.

امام جمعه یزد با تأکید بر شناسایی اولویت ها گفت: چشم اندازی برای 20 سال آینده شهر مد نظر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در این نظرخواهی سبک ساختمان سازی را یادآور شد که در نظام جمهوری اسلامی و یزد امتیازات ویژه دارد و با گذشت زمان مشخص می شود که این جا یک شهر مؤمن و اسلامی بوده است.

وی با بیان اهمیت استفاده از نور و روشنایی طبیعی در ساختمان های قدیمی سفارش نمود در ساختمانهای جدید نیز این روند پیگیری شده و کمتر از برق برای روشنایی در روز استفاده شود.

ایجاد مسجد، کتابخانه و خانه عالم در محل های جدید، تمرکز بلند مرتبه سازی در مناطق خاص، آینده نگری و در نظر گرفتن ظرفیت های توسعه از دیگر سفارش های امام جمعه یزد برای برنامه ریزی  آینده شهر بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد نیز در این دیدار در زمینه نظرخواهی از نخبگان شهری در تدوین برنامه استراتژیک گفت: نخبگان شهری بسیار تأثیرگذارند و می توانند به هدف گذاری ها سمت و سوی درستی بدهند.

مهدی فعالی با بیان اهمیت همسانی و همگنی برنامه شهرداری با دیگر ارگانها و جلوگیری از به وجود آمدن تنش ها و چندباره کاری ها، جویا شدن نظر نخبگان و نمایندگان سایر ارگانها را نیز بسیار مهم توصیف کرد.

وی در این راستا ادامه داد، جلساتی را با نمایندگان سازمان های مختلف داشته ایم و حتی با مدیران کل ادرات نیز صحبت کرده ایم.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران