نمایشگاه اسناد و نقشه های خلیج فارس به همت مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار گردید.

برپایی نمایشگاه اسناد و نقشه های خلیج فارس در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزدبه گزارش روابط عمومي مرکز اسناد وكتابخانه ملي استان يزد، نمایشگاه اسناد و تصاویر و نقشه های خلیج فارس همزمان با روز ملی خلیج فارس در قالب 35 سند در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزار گردید.

این نمایشگاه شامل تصاویر و اسنادی از خلیج فارس در نقشه جهانِ هکاتوس، نقشه هیدروگرافی خلیج فارس و لنگرگاههای قشم، هرمز و مسقط، بحر فارس در صورت فتوحات کشورهای عربی اسلامی در سه قرن اول هجری، نقشه گسترده خلیج فارس از مسقط تا بصره، همراه با نقشه لنگرگاه مسقط، خلیج فارس در صورت الجزیره از اصطخری، نقشه خلیج فارس ترسیم دانوبل رئیس انجمن جغرافیدانان دربار فرانسه، اعتراض نسبت به کارگیری نام خلیج  به جای خلیج فارس، تحریم  مکاتبه سازمان های دولتی با شرکت های استفاده کننده از نام مجعول خلیج  عربی توسط دستگاههای امنیتی و نظارتی وقت است که در معرض دید عموم گذاشته شده است.

این نمایشگاه از روز دهم اردیبهشت ماه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برپا شده است و تا 13اردیبهشت ماه ادامه دارد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران