مدیر عامل شرکت راهبران کیفیت یزد :

تلاش برای ارتقا سطح دانش فنی مدیران کنترل کیفیت صنایع استان یزد از اولویتها این شرکت می باشدمحسن الحسینی : راه اندازی سایت آموزشی مجازی و اپلیکیشن آموزشی جهت مدیران ومسئولین (کنترل کیفیت آزمایشگاه ، فنی و تولید) صنایع استان و برگزاری تورهای آموزشی خارج از کشور بصورت تخصصی هر صنعت از دیگر برنامه های این شرکت می باشد

سید حامد محسن الحسینی مدیر عامل شرکت راهبران کیفیت از برگزاری دوره های آموزش در سال 1397 با ظرفیت 18000 نفر ساعت آموزشی در طول سال در استان یزد و 12000 نفر ساعت آموزش در شعبه اصفهان در خصوص ارتقا سطح دانش فنی مدیران و مسئولین (کنترل کیفیت ،آزمایشگاه، فنی ، تولید و منابع انسانی) در صنایع جهت کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات خبرداد

وی افزود برگزاری دوره های آموزشی نیاز سنجی شده توسط تیم تخصصی به تفکیک هر صنعت تحت عناوین جدید و برگزاری دوره های آموزشی رایگان در خصوص استانداردهای آزمایشگاهی با ظرفیت ثبت نام 3840 نفر ساعت آموزش تا اواخر تیرماه 97 از دیگر برنامه های این شرکت آموزشی  می باشد

وی از راه اندازی سایت آموزشی مجازی و اپلیکیشن آموزشی جهت مدیران ومسئولین (کنترل کیفیت آزمایشگاه ، فنی و تولید) صنایع استان خبر داد و افزود برگزاری تورهای آموزشی خارج از کشور بصورت تخصصی هر صنعت تا اواخر شهریور ماه 97 اعلام خواهد شد

محسن الحسینی خاطر نشان کرد امروزه پیشـرفتهای علـوم و توسـعه فناوریهـای جدیـد و شـرایط جدیـد رقابتی باعث شــده تــا کیفیــت مهمتریــن عامــل رقابــت جهانــی به شــمار بیاید و بــر ایــن اســاس توجــه بــه موضــوع کیفیــت، مــورد توجــه بســیاری از ســازمانها وشــرکتها قــرار گرفتــه و روشهــا و ابــزار مختلفــی بــرای ارتقــای کیفیــت بــکار بــرده شــده اســت و لزوم توجه به دوره های آموزشی توجه خاصی را میطلبد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران