برگزاری جلسه مشترك محققین مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی و اداره كل منایع طبیعی یزد جلسه مشترک محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منایع طبیعی یزد برگزار گردید. درایتدای این جلسه گزارش طرح‌هاي بخش تحقيقات جنگل و مرتع و بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی یزد توسط مسئولین بخش ارایه گردید و سپس رئيس و معاونين فني و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در مورد همكاريهاي دو جانبه و الويت‌هاي تحقيقاتي مورد نياز توضیحاتی را ارایه نمودند و برلزوم ارتباط و تعامل بيشتر محققان و ادارات مختلف منابع طبيعي و آبخيزداري تاکید شد. تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي آبخيزداري و جنگل و مرتع و پيگيري جذب اعتبارات 2% توسط محققان مركز تحقيقات بر اساس الويت‌هاي مورد نياز اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در قالب شركت‌هاي دانش بنيان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران